HASTA HAKLARI

Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin “Hasta Hakları” vardır.

1) HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkına sahiptir.

2) BİLGİLENDİRME VE BİLGİ İSTEME:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME:
Sağlık kurum ve kuruşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

4) PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME: 

Sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan, tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını tanıma, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5) MAHREMİYET VE GİZLİLİK HAKKI:

Hastaların kişisel bilgilerini, sağlık durumlarını, teşhis ve tedavi süreçlerini veya özel ziyaretlerin içeriğini gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.

6) RIZA VE İZİN: 

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkına sahiptir.

7) REDDETME VE DURDURMA: 

Hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

8) GÜVENLİK: 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkına sahiptir.

9) DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME VE DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA:

Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde hastaların dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

10) İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ VE ZİYARET: 

Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Hastaların; güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Her türlü hijyenik şartların sağlanması, gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.                                                                                                                              

11) REFAKATÇİ BULUNDURMA:

Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkına sahiptir.

12) MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI: 

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkına sahiptir.

HASTA VE HASTA YAKINI’NIN SORUMLULUKLARI

GENEL SORUMLULUK

Sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmekle sorumludur.

BİLGİ VERME

Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi vermekte sorumludur.

TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormaktan sorumludur.

Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmekle sorumludur.

Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmakla sorumludur.

Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmekle sorumludur.

Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan sorumludur.

HASTANE KURALLARINA UYMA

Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymaktan sorumludur.

Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymaktan sorumludur.

Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olmaktan sorumludur.

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemekten sorumludur.

Hastalarımız randevu tarihi ve saatine uymaktan ve  ilgili değişiklikler bildirmekten sorumludur.

Hastalarımız hastane malzemelerine vereceği zararları karşılamaktan sorumludur.

Hastane personeline sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamakla sorumludur.

SAYGI GÖSTERME

İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile; diğer hastaların, hastane personelinin haklarına ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermekten sorumludur.