İnsan Kaynakları Politikamız

İşe Alma ve Yerleştirme Sistemi

Her yılın başında yapılan “Kadro Planları” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle kurum içinden ve pozisyonun niteliklerine temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur. Dış kaynaklara başvurulması halinde aday tespiti için gazetelerde pozisyona ilişkin ilan yayınlanır. Yine bu süreçte kuruma bizzat yapılan iş başvuruları da değerlendirmeye alınarak pozisyona özgü bir aday havuzu oluşturulur.Kurumumuzda her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler görev tanımlarında tanımlanmış durumdadır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedirİşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanı sıra adayların Hastanemizdeki değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. Hastanedeki tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir.Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, Hastanemizin değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.

Performans Yönetimi Sistemi

Kurumumuzda Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. Hastanemizin tanımlı olan kurumsal yetkinlikleri dikkate alınarak her pozisyon için uygun yetkinlik seti tanımlanır.Performans değerlendirme süreci, çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve akabinde yüzyüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak dikkate alınmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Sistemi

Kurumumuzda bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemek için yürütülecek eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tüm çalışanlar için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır.Hastanemizde eğitim ve gelişim faaliyetleri, yetkinlikler, akreditasyon standartları ve mesleki gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak eğitim ve gelişim planları hazırlanmaktadır.Eğitimler; oryantasyon, kurum içi ve kurum dışı eğitimler olmak üzere planlanmaktadır. Hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda verilen eğitimler konuya göre teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmektedir.

 Kurumumuzda işe yeni başlayan tüm çalışanlarımız için hem İnsan Kaynakları tarafından hem de görev yapacağı bölüm tarafından iki farklı oryantasyon programı uygulanmaktadır. İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanırken, bölüm tarafından yürütülecek programda çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir. Zorunlu eğitimler, temelde kurum politikası ve akreditasyon standartları doğrultusunda zorunlu tutulan ve çalışanların alması gereken mesleki eğitimleri ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Bölüme özgü eğitimler ise bölüm yöneticileri tarafından çalışanların gelişimi için planlanan eğitimlerdir.

Bunların dışında kurumumuzda kariyer yönetimi sistemi doğrultusunda geleceğin yönetici adayları için gelişim programları da planlanmakta ve yürütülmektedir.

Kariyer Yönetimi Sistemi

Kariyer Yönetimi Sistemi’nde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğilimleri gözönünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Bunun için çalışanların performansları değerlendirilerek geliştirilmesi gereken konular ve yetkinlikler belirlenmekte, bu konular ve yetkinlikler planlanan eğitimlerle geliştirilerek kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır.

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi

İş Değerleme Sistemi’nin amacı, kurumumuzda varolan her bir pozisyonun iş büyüklüğünü saptayarak başta ücret yönetimi olmak üzere performans yönetimi, kariyer yönetimi ve diğer insan kaynakları sistemlerinin sağlıklı işleyebileceği bir ortamı hazırlamaktır.Kurumumuzda ücret yönetimi sistemi, iş değerlemesine ve performans yönetimine dayanmaktadır. Sistemin amacı, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını kurumumuza çekecek ve tutacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı ve enflasyon seviyesi gözönünde bulundurularak yönetilmesidir.